REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.


Jako doklad o záruce vystavuje společnost Ing. Monika Kvítková ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).


DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
Žádáme kupujícího o kontrolu stavu zásilky před jejím převzetím (počet balíků, neporušenost či poškození krabice)  a v případě zjištění poškození zásilky o tuto zásilku nepřebírat.       Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.         Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, potvrzuje tím, že zásilka byla doručena v pořádku.
Neúplnou zásilku je nutné neprodleně oznámit e-mailem na adresu: ( monika@kvitkova.com ). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Ing. Monika Kvítková, K Rovinám 558/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu sídla společnosti. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady  zboží.
Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným zacházením
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí podmínkám pro výrobek předpokládaným.
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami a při nedodržení správného postupu ošetřování a čistění výrobků.
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí


U zboží předaného k reklamaci bude zkoumána pouze závada písemně uvedená kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou,  bude účtována dle dohody s kupujícím.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.


ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.       Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V takovém případě bude kupujícímu vrácena kupní cena bez nákladů na dopravu. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit, kdy mu bude vrácena kupní cena bez přepravních nákladů.

V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.


Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)


Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, pomocí sms nebo e-mailem, případně více komunikačními prostředky zároveň. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po kladném vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 3 Kč/den.